image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
THƯỜNG TRỰC ĐẢNG UỶ XÃ YÊN LỘC

THƯỜNG TRỰC ĐẢNG UỶ XÃ YÊN LỘC

anh tin bai

-         Họ và tên : Nguyễn Văn Biên

-         Năm sinh : 04/10/1966

-         Chức vụ: Bí thư Đảng - Chủ tịch HĐND xã

-         Trình độ chuyên môn : Đại Học

-         Trình độ lý luận chính trị : Trung Cấp

-         Số điện thoại: 0977859712

anh tin bai

-         Họ và tên : Vũ Văn Huyên

-         Năm sinh : 07/09/1983

-         Chức vụ: Phó Bí thư thường trục Đảng uỷ

-         Trình độ chuyên môn : Đại Học

-         Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

-         Số điện thoại: 0987493955

anh tin bai

-         Họ và tên : Phạm Duy Tân

-         Năm sinh : 26/01/1964

-         Chức vụ: Phó Bí thư Đảng - Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân xã

-         Trình độ chuyên môn : Trung cấp

-         Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

-         Số điện thoại: 0989761683

 

BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG UỶ

 

STT

Họ và tên

Chức Vụ

Số điện thoại

1

Nguyễn Văn Biên

Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND xã

0977859712

2

Vũ Văn Huyên

Phó bí thư TT Đảng uỷ

0987493955

3

Phạm Duy Tân

Phó bí thư – Chủ tịch UBND xã

0989761683

4

Đinh Văn Khương

Phó chủ tịch UBND xã

0965865361

5

Lê Văn Lương

Chủ tịch UB MTTQ xã

0979077299

 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG UỶ

 

STT

Họ và Tên

Trình Độ

Chức Vụ

Chuyên Môn

Lý Luận

 

1

Nguyễn Văn Biên

Đại học

Trung cấp

Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND xã

2

Vũ Văn Huyên

Đại học

Trung cấp

Phó bí thư TT Đảng uỷ

3

Phạm Duy Tân

Trung cấp

Trung cấp

Phó bí thư – Chủ tịch UBND xã

4

Đinh Văn Khương

Đại học

Trung cấp

Phó chủ tịch UBND xã

5

Lê Văn Lương

Trung cấp

Trung cấp

Chủ tịch UB MTTQ xã

6

Phạm Văn Tuân

Đại học

Trung cấp

Phó chủ tịch UBND xã

7

Vũ Hồng Phong

Đại học

Trung cấp

Phó chủ tịch HĐND xã

8

Trần Thị Trúc

Đại học

Trung cấp

Chủ tịch hội Phụ nữ xã

9

Vũ Văn Bưởng

Đại học

Trung cấp

Công chức địa chính xã

10

Trần Văn Luân

Đại học

Trung cấp

Chủ tịch hội nông dân xã

11

Vũ Thị Mơ

Đại học

Trung cấp

Công chức văn hoá – xã hội

12

Phạm Văn Nghị

Đại học

Trung cấp

Công chúc văn phòng thống kê

13

Đặng Văn Chung

Trung cấp

Trung cấp

Công chức tư pháp xã

14

Nguyễn Văn Doanh

Đại học

Trung cấp

Hiệu trưởng trường THCS

15

Nguyễn Hải Thanh

Đại học

Trung cấp

Trưởng công an xã

 

 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA ĐẢNG ỦY XÃ

*Chức năng, nhiệm vụ của Đảng ủy xã:

1. Ban thường vụ Đảng ủy là cơ quan tham mưu cho Ban chấp hành Đảng bộ, phải chịu trách nhiệm trước Ban chấp hành Đảng bộ và trước cấp ủy cấp trên về mọi hoạt động của đảng bộ và các vấn đề liên quan.

2. Có trách nhiệm giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên trong Ban chấp hành và các thành viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, các hoạt động của Ban chi ủy, chi bộ thuộc thẩm quyền Đảng ủy quản lý, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, được quy định trong Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam.

3. Ban thường vụ Đảng ủy có trách nhiệm chuẩn bị nội dung họp Ban chấp hành hàng tháng, một năm. Xây dựng các dự thảo kế hoạch trình Ban chấp hành xem xét quyết định

4. Ban thường vụ tiếp nhận và có trách nhiệm chuyển tải, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, công văn đến cơ sở và cán bộ, Đảng viên trong Đảng bộ. Giúp cho Ban chấp hành kiểm tra, đôn đốc các cơ sở trong việc thực hiện Nghị quyết của cấp mình và cấp trên.

5. Có trách nhiệm xây dựng dự thảo quy hoạch cán bộ cấp mình và cấp cơ sở, sắp xếp đội ngũ cán bộ trình cấp ủy phê duyệt theo quy định.

6. Thường xuyên xuống cơ sở nắm bắt tình hình, thay mặt Ban chấp hành quyết định các vấn đề mang tính cấp bách, duyệt các báo cáo tổng kết của Đảng, đại hội các tổ chức chính trị xã hội thuộc thẩm quyền quản lý.

7. Thay mặt cho Ban chấp hành có trách nhiệm ghi chép Nghị quyết họp Ban thường vụ, họp Ban chấp hành. Có trách nhiệm đối nội, đối ngoại với cấp trên, cấp dưới.

*Chức năng, nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy:

1. Là người đứng đầu cấp ủy phụ trách chung mọi công việc. Có trách nhiệm chuẩn bị nội dung và chủ trì các hội nghị Đảng ủy, hội nghị BTV. Phân công giao nhiệm vụ cho các ủy viên trong BCH Đảng bộ.

2. Trực tiếp chỉ đạo và là ng­ười chịu trách nhiệm cao nhất trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác tổ chức cán bộ, việc triển khai và tổ chức thực hiện các chủ trương lãnh đạo của BTV, Nghị quyết của Đảng ủy, các chỉ thị nghị quyết của Đảng, nhà nước cấp trên, trên cơ sở nguyên tắc dân chủ.

3. Ký các văn bản, các nghị quyết, quyết định của cấp ủy, của BTV ban hành và chỉ đạo hệ thống chính trị tổ chức thực hiện.

*Chức năng, nhiệm vụ Phó bí thư­ Trực Đảng ủy.

1. Trực tiếp chuyên trách công tác Đảng vụ, giải quyết những công việc hằng ngày của Đảng ủy. Thực hiện chế độ tổng hợp báo cáo theo qui định. Giữ mối liên hệ giữa cấp ủy với chính quyền, MTTQ, các tổ chức đoàn thể và các chi bộ trực thuộc.

2. Trực tiếp phụ trách công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, công tác kiểm tra thi hành kỷ luật trong Đảng bộ. Trực tiếp phụ trách khối dân vận.

3. Cùng Bí thư­ đảng ủy thực hiện công tác tổ chức, công tác quản lý cán bộ, quản lý đảng viên theo phân cấp. Thực hiện các nhiệm vụ đ­ược Bí th­ư ủy quyền, cấp ủy phân công và cấp trên giao. Ký các văn bản theo thẩm quyền.

4. Chỉ đạo theo dõi các hoạt động của MTTQ, tổ chức đoàn thể chính trị xã hội cấp xã và các hoạt động của các chi bộ.

*Chức năng, nhiệm vụ Phó bí thư Đảng ủy phụ trách Chính quyền:

1. Chịu trách nhiệm trước cấp ủy, Ban thường vụ và Bí thư về công tác của UBND xã.

2. Có nhiệm vụ quán triệt cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng ủy, của Ban thường vụ thành kế hoạch, chương trình công tác của Chính quyền và tổ chức triển khai thực hiện. Phát huy nâng cao hiệu lực, hiệu quả của Chính quyền. Chịu trách nhiệm trước cấp ủy và UBND cấp trên về hoạt động của UBND xã.

3. Cùng với cấp ủy viên và Ban thường vụ xây dựng kiện toàn bộ máy UBND. Đề nghị với Ban thường vụ về việc bố trí cán bộ thuộc UBND.

4. Phụ trách chung trong UBND xã, điều hòa phối hợp hoạt động giữa chức năng lãnh đạo với quản lý nhà nước theo luật định. Trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách. Phối hợp với UBMTTQ, các đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, phát triển văn hóa xã hội, củng cố quốc phòng an ninh vững chắc.

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY Xà

1.Chức năng

Văn phòng Đảng ủy là bộ phận giúp việc cho Đảng ủy, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Thường trực Đảng ủy, có chức năng tham mưu, hậu cần phục vụ sự chỉ đạo, điều hành công tác của Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy và thực hiện nghiệp vụ công tác Đảng của Đảng ủy. Là đầu mối liên hệ của Đảng ủy với Đảng ủy cấp trên, với các tổ chức đoàn thể trong xã, các chi bộ trực thuộc và các tổ chức, cá nhân khác cần liên hệ công tác.

2. Nhiệm vụ

- Giúp Thường trực Đảng ủy tổ chức, điều hành, xử lý công việc hàng ngày của Đảng bộ: Đón tiếp cán bộ, đảng viên, quần chúng đến liên hệ công tác. Tiếp nhận, hướng dẫn, xử lý hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng, kết nạp đảng, chuyển đảng chính thức. Tiếp nhận, hướng dẫn, xử lý hồ sơ xét đề nghị tặng huy hiệu 30, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 năm tuổi đảng trở lên, làm thẻ đảng viên, khen thưởng trong Đảng. Chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ cần thiết trình Đảng ủy trong các cuộc họp theo chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy; ghi biên bản các kỳ họp của Đảng uỷ và soạn thảo nghị quyết Đảng uỷ.

-Nghiên cứu, tổng hợp, thống kê, báo cáo, xử lý thông tin và đề xuất biện pháp giải quyết với Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy về hoạt động của Đảng bộ.

- Làm công tác hành chính, văn thư, lưu trữ: Tiếp nhận công văn đến và chuyển đến nơi thực hiện sau khi được phê duyệt. Lưu trữ, quản lý, bảo mật hồ sơ tài liệu, hồ sơ đảng viên. Quản lý con dấu của Đảng ủy.

- Quản lý thu - chi tài chính, đảng phí, của Đảng bộ; đảm bảo điều kiện, phương tiện sinh hoạt của Đảng ủy.

-Là đầu mối phối hợp với các ban, ngành trong xã và các đơn vị có liên quan tổ chức các lớp học tập nghị quyết, bồi dưỡng nhận thức về Đảng, lớp đảng viên mới, tập huấn công tác đảng...

-Là đầu mối phối hợp với các ban, ngành trong xã, Ban Tài chính và các đơn vị có liên quan chuẩn bị hậu cần, tài liệu phục vụ các buổi họp, làm việc, tiếp khách của Đảng ủy.

-Thực hiện quan hệ, hợp tác với Văn phòng và các Ban của Đảng uỷ và cấp trên, với các tổ chức đoàn thể trong xã, các chi bộ trực thuộc và các tổ chức, cá nhân theo chỉ đạo của Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy.

-Truyền đạt, thông báo kịp thời công văn, ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy đến các Chi bộ và các đối tượng tiếp nhận.

Cơ quan chủ quản: Xã Yên Lộc- Huyện Ý Yên
Địa chỉ: Xã Yên Lộc - huyện Ý Yên- tỉnh Nam Định
Email: xayenloc.yyn@namdinh.gov.vn
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang